Nasz Dom świadczy usługi wspomagające, przedmiotem których jest zapewnienie Naszym Mieszkankom:

 • możliwości udziału w terapii zajęciowej;
 • realizacji działań służących podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu Mieszkanek, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, w przypadku problemów w komunikacji werbalnej;
 • możliwości zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych;
 • warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu;
 • warunków w zakresie stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną;
 • realizacji działań zmierzających do usamodzielnienia Mieszkanki, na miarę jej możliwości;
 • pomocy usamodzielniającej się Mieszkance w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli spełnia Ona warunki do takiego usamodzielnienia,;
 • bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych;
 • finansowania Mieszkance nieposiadającej własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • przestrzegania praw Mieszkańca Domu oraz dostępności do informacji o tych prawach;
 • warunków do sprawnego wnoszenia i załatwiania skarg i wniosków przez Mieszkanki Domu.

Terapia zajęciowa

 

Celem terapii jest aktywizowanie i usprawnianie psychofizyczne Mieszkanek. Terapeuci wykorzystują zróżnicowane metody i formy terapii ukierunkowane na usprawnianie fizyczne, zwiększanie aktywności w zakresie samoobsługi oraz usprawnianie psychiczne Mieszkanek, istota którego jest zmniejszanie napięcia, zachowań agresywnych i autoagresji oraz rozwijanie funkcji społecznych, w tym gotowości do nawiązywania kontaktów.

W Domu działa wiele pracowni terapeutycznych, w których  wykorzystuje się różne formy terapii, w tym: arteterapię, muzykoterapię, silwoterapię, bibliterapię, filmoterapię, ergoterapię, socjoterapię, ludoterapię, terapię z wykorzystaniem komputera:

 • arteterapia – w pracowni plastycznej i malarskiej rozwijana jest sprawność manualna, poruszona zostaje wyobraźnia, kreatywność, wyzwalane są zainteresowania artystyczne Mieszkanek. Są to miejsca nieograniczonych możliwości Mieszkanek. Podczas zajęć Mieszkanki poznają rożne techniki plastyczne oraz malarskie, które chętnie wykorzystują w swoich pracach. Wykonują kartki świąteczne i okolicznościowe, obrazki, kompozycje kwiatowe;
 • muzykoterapia – to zajęcia relaksujące i stymulujące poprzez słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek, ćwiczenia rytmiczne oraz rozróżniane dźwięków. Terapia odbywa się poprzez czynny lub bierny udział. Realizowane zajęcia muzyczne mają na celu:

– kształtowanie kultury estetycznej poprzez muzykę;

– rozwijanie wrażliwości emocjonalnej;

– tworzenie więzi w grupie;

– dostarczanie radosnych chwil podczas spotkań przy muzyce;

– obniżanie napięcia psychicznego;

– obniżanie negatywnych emocji związanych z osobistymi przeżyciami;

 • silwoterapia – kontakt z przyrodą. Przebywanie na łonie natury, pośród drzew, krzewów wycisza, odpręża, relaksuje, poprawia stan psychiczny i fizyczny. Organizowane są spacery do lasu i pobliskiego parku. Mieszkanki, z takich wędrówek, przynoszą liście trawy, kasztany, żołędzie, szyszki, które później wykorzystywane są do prac plastycznych. Terapia przyrodą to również ogniska połączone z pieczeniem kiełbasek, tańce  i wspólne śpiewanie. Taki odpoczynek na „łonie natury” poprawia nastrój, przeciwdziała depresji i integruje Mieszkanki;
 • biblioterapia – Mieszkanki, oprócz dostępu do codziennej prasy, mogą korzystać z biblioteki znajdującej się na terenie Domu, jak również z Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach. Rozwojowi Mieszkanek sprzyjają spotkania tematyczne polegające na głośnym czytaniu i dyskusjach tematycznych. Mieszkanki uczestniczą w akcjach „Cała Polska czyta dzieciom”, „ Tydzień czytania dzieciom”.  Biblioterapia sprzyja  integracji Mieszkanek oraz ich inkluzji w zewnętrzne środowisko lokalne;
 • filmoterapia – organizujemy spotkania filmowe. Mieszkanki uczestniczą w projekcji filmów, po obejrzeniu których rozmawiają wyrażając swoje opinie, dzielą się wrażeniami;
 • ergoterapia – terapia poprzez pracę. Terapeutyczne oddziaływanie ergoterapii polega na tym, iż stwarza ona szanse na osiągnięcie, możliwie największej (względem indywidualnych możliwości Mieszkanki) samodzielności życiowej, rozwijanie życiowych umiejętności praktycznych, strukturyzuje czas, wzmacnia samoocenę oraz pozwala Mieszkankom czuć się potrzebnymi;
 • socjoterapia –ukierunkowana jest na korektę zachowań niepożądanych, naukę norm
  społecznych/etycznych oraz kształtowanie postaw, które umożliwiają funkcjonowanie w społeczeństwie oparte na równości praw jednostkowych Mieszkanek przy jednoczesnym poszanowaniu praw Współmieszkanek, Pracowników i członków szerszej społeczności. Jest prowadzona w formie rozmowy, dyskusji, pogadanek;
 • ludoterapia – terapia za pomocą gier i zabaw. W czasie zajęć Mieszkanki rozwijają umiejętności koncentracji uwagi, motywacji do działania, twórczego myślenia oraz kulturalnego współdziałania w grupie/współpracy grupowej;
 • terapia z wykorzystaniem komputera – cieszy się dużym zainteresowaniem wśród Mieszkanek. Podstawowe cele terapii:

– nabycie umiejętności  samodzielnej obsługi komputera;

– przyswajanie nazw i oznaczeń komputerowych;

– nabywanie umiejętności w zakresie  korzystania z internetu;

– nabywanie umiejętności w zakresie  komunikowania się poprzez media społecznościowe.

W trakcie zajęć wykorzystywane są również gry i programy edukacyjne, których terapeutyczne oddziaływanie ukierunkowane jest na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji uwagi, rozwijanie pamięci i wyobraźni;

– sala doświadczania świata – głównym celem terapii jest doświadczanie zmysłami. Terapia oddziałuje też relaksacyjnie i  „wyciszająco”. Pobyt w sali zwiększa poczucie zaufania, daje odprężenie. W bezpiecznym, znanym otoczeniu,  za pomocą muzyki, efektów świetlnych
i łagodnych wibracji, pobudzane są podstawowe zmysły.

Rehabilitacja medyczna

Do zdrowia i sprawności przez rehabilitację

 

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, w trosce o sprawność i jakość życia Mieszkanek oraz w dążeniu do podnoszenia jakości świadczonych usług, poszerzył zakres usług rehabilitacyjnych. Do osiągnięcia założonego celu dążymy poprzez zwiększenie potencjału kadrowego (obecnie usługi rehabilitacyjne świadczą trzy fizjoterapeutki)  oraz sukcesywne doposażenie zaplecza rehabilitacyjnego. Dodatkowo część Mieszkanek objętych jest świadczeniem usług rehabilitacyjnych w ramach „Rehabilitacji Domowej”. Dzięki profesjonalnej kadrze oraz dobrze wyposażonemu zapleczu rehabilitacyjnemu gwarantujmy Naszym Mieszkankom dostępność usług z zakresu rehabilitacji medycznej ukierunkowanej na  przywracanie utraconych funkcji i pomoc w osiągnięciu maksymalnie możliwej sprawności, niezbędnej dla samodzielnego funkcjonowania.

W 2020 r. doposażyliśmy zaplecze  rehabilitacyjne Domu w nowy sprzęt.

 • dynawalk (chodzik wysoki do nauki i poprawy chodu),
 • rotor przenośny do kończyn dolnych i górnych, który umożliwia ćwiczenia rotacyjne kończyn górnych i dolnych,
 • krzyżak PS4 do ćwiczenia ruchów stopy,
 • zestaw wałków i klinów rehabilitacyjnych pomocnych we właściwym ułożeniu podczas ćwiczeń oraz korekcji pozycji,
 • 2 inhalatory do inhalacji i oczyszczania płuc,
 • 3 ortezy barkowe prostujące używane do korekcji postawy, w szczególności górnej części tułowia
 • piłki rehabilitacyjne.

W strukturze oferowanej przez nas rehabilitacji medycznej znajdują się usługi z zakresu:

Kinezyterapii  (rehabilitacji ruchowej), przeprowadzanej w formie zajęć ruchowych z uwzględnieniem ćwiczeń przyłóżkowych, indywidualnych oraz grupowych w sali rehabilitacji i na świeżym powietrzu. W ramach zajęć grupowych przeprowadzane są zabawy ruchowe, m.in. aerobik, nordic walking, gimnastyka ogólnousprawniająca, zajęcia relaksacyjne. Każda Mieszkanka ma możliwość poprawiania lub utrzymania swojej sprawności ruchowej poprzez uczestniczenie w zajęciach dostosowanych do  indywidualnego stanu funkcjonalnego, możliwości i potrzeb oraz przyczyny i głębokości niepełnosprawności. Sala rehabilitacyjna jest wyposażona w:

 • ugul – uniwersalny gabinet usprawniania leczniczego,
 • rowerki stacjonarne,
 • bieżnię,
 • atlas,
 • drabinki,
 • materace,
 • rotor kończyn górnych i kończyn dolnych,
 • stepery,
 • pas wibracyjny,
 • tor do nauki chodu,
 • lustro do ćwiczeń korekcji wad postawy.

Fizykoterapii, w ramach której wykonywane są różne zbiegi zlecone przez lekarza, m.in:

 • światłolecznictwo z zastosowaniem Lampy Solux, Lampy Bioptron;
 • elektroterapia: jonoforeza, diadynamik, tens i elektrostymulacja;
 • ultradźwięki;
 • laseroterapia;
 • magnetostymulacja (JPS.);
 • masaż, który poprawia przemianę materii, rozluźnia mięśnie, poprawia krążenie, wzmacnia stawy, pomaga pozbyć się napięcia i bólu, powstałego również na tle  psychosomatycznym. Oferujemy masaż:
  • klasyczny ręczny,
  • drenaż limfatyczny,
  • mechaniczny:
   • aquavibron,
   • wirowy,
   • łóżkiem elektrycznym do masażu,
   • łóżkiem do masażu: „Ceragem”,
   • urządzeniem Aqawibron,
   • masażerami do masażu wodnego stóp.

Hydroterapii prowadzonej z wykorzystaniem wanny do hydromasażu. Oferowane kąpiele perełkowe wpływają korzystnie na układ krążenia, oddechowy, nerwowy, narząd ruchu, poprawiają samopoczucie i odprężają

Rehabilitacja Społeczna – organizacja czasu wolnego, rozrywka i integracja

 

            Mieszkanki mają zagwarantowaną możliwość uczestniczenia w zajęciach aktywizująco – usprawniających, ukierunkowanych na kształtowanie umiejętności radzenia sobie w codziennym funkcjonowaniu, podnoszeniu sprawności fizycznej i ćwiczeniu funkcji poznawczych. Realizacji wskazanych celów służą zajęcia:

 • Terapeutyczne, w formie treningu:
  • funkcjonowania w codziennym życiu;
  • umiejętności społecznych;
  • spędzania czasu wolnego.
 • Ruchowe, w formie:
  • zajęć sportowych
  • rekreacji;
 • przygotowujące do podjęcia zatrudnienia:
  • zajęcia manualne;
  • zajęcia komputerowe.

 

Pracownicy Naszego Domu podejmują liczne działania umożliwiające Naszym Mieszkankom podtrzymywanie relacji rodzinnych, nawiązywanie nowych kontaktów, poszerzenie grona przyjaciół, zacieśnianie więzi między nimi a ich bliskimi i personelem, a także integrację ze środowiskiem lokalnym i zagospodarowanie czasu wolnego.

Mieszkanki mają szeroką ofertę zajęć w czasie wolnym, która odpowiada ich indywidualnym zainteresowaniom, uzdolnieniom i możliwościom psychoruchowym Integracji i zagospodarowaniu czasu wolnego sprzyjają spotkania, imprezy organizowane przez, lub przy udziale Naszego Domu np.: pikniki, ogniska, zabawy andrzejkowe, zawody sportowe, Powiatowe Przeglądy Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, jasełka, spotkania opłatkowe itp. Imprezy i spotkania okolicznościowe, zabawy taneczne odbywają się z udziałem Mieszkanek i Uczestników z zaprzyjaźnionych placówek: Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Szkoły. Mieszkanki uczestniczą w lokalnych imprezach na terenie Gminy Iłża, w czasie których mają możliwość zaprezentowania swoich talentów lub podziwianie występów, twórczości innych. Mieszkanki korzystają z kina, teatru oraz biblioteki miejskiej realizując przy tym swoje zainteresowania. Kilka razy w tygodniu odbywa się głośne czytanie książek, oglądanie filmów. Podczas zajęć ruchowych organizowane są zabawy taneczne, spacery po parku. Mieszkanki wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze. Biorą udział w zawodach sportowych i spartakiadach integracyjnych, uczestniczą w spływach kajakowych

Dom jest otwarty na odwiedziny i wspólne spotkania. Przybywają tu osoby pragnące ofiarować Mieszkankom swój czas i pomoc ( m.in. Wolontariuszki).

Personel pomaga np. przy organizacji imienin, urodzin, udziela wsparcia podczas robienia zakupów.

W Domu działają:

 

Zespół  taneczny „Tan – Ton”

Zespół taneczny TAN TON istnieje od 1997r. W historii swojego działania odnosił sukcesy na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konkursach i przeglądach artystycznych. W repertuarze zespołu znajdują się tańce różnych kultur i narodów. Zespół taneczny stwarza możliwości rozwoju osobistego i społecznego, zaistnienia na scenie. Przynależność daje poczucie wyjątkowości. Integruje z zewnętrznym środowiskiem społecznym, promuje twórczość artystyczną  osób niepełnosprawnych, ich kreatywność, wyobraźnię oraz talent. Zespół prowadzi Bożena Kutera – instruktor ds. kulturalno oświatowych.

 

Klub dyskusyjny „Gadu – Gadu”

Spotkania odbywają się 1x w tygodniu Klub powstał z inicjatywy naszej Mieszkanki, która podjęła się roli moderatora rozmów. Działalność Klubu jest wspierana przez doświadczony personel. Celem spotkań jest aktywizacja społeczna i kulturalna Mieszkanek Domu.

Toczą się tu rozmowy o książce, o filmie,  trendach w modzie… i innych kwestiach życiowych, które leżą w obszarze zainteresowań Naszych Mieszkanek, bądź na które warto zwrócić ich uwagę. Pracę klubu wspierają opiekunki: Gabrysia Trela i Anna Skiba

Grupa teatralna „Eksperyment”

–  istnieje od 2002 roku. Tworzą ją Mieszkanki
o różnym stopniu niepełnosprawności. Kilka razy w roku pod opieką doświadczonego Opiekuna  przygotowywane są przedstawienia okolicznościowe. Mają one charakter inscenizacji słowno – muzycznych,  z przewagą słowa mówionego.  Tego rodzaju zajęcia pozwalają  Mieszkankom na wyjście poza własny świat i poza własne ograniczenia. Aktorki – amatorki mają też, a może przede wszystkim, szansę na wyrażenie własnych emocji. Adaptowanie czy tworzenie przedstawienia przebiega na dwóch płaszczyznach. Pierwsza, to proces tworzenia przedstawienia, płaszczyzna druga – gotowe przedstawienia. Zajęcia teatralne, próby, doprowadzają do wystawienia przygotowanej sztuki, ale przede wszystkim pozwalają uczestniczkom na przeżycie radości i satysfakcji z własnej pracy, na budowanie poczucia spełnienia i sukcesu. Wyzwalają motywację do aktywności, do życia. Grupa teatralna „ Eksperyment”, wystawia swoje przedstawienia w naszym Domu – dla Współmieszkańców, Pracowników i Gości. Występuje także w innych Domach Pomocy Społecznej oraz uczestniczy  w Przeglądach i Festiwalach teatralnych. Pomysłodawczynią i osobą prowadzącą, do 2019 r., była Renata Jagielło – opiekun. Obecnie prowadzona jest przez opiekunki: Agnieszkę Jasik i Marta Kolaszt.

Skip to content
This website uses .