SPIS TREŚCI

 1. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ PSYCHICZNA I INTELEKTUALNA
 2. INSTYTUCJE REALIZUJĄCE ZADANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  1. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
   1. Departament Pomocy i Integracji Społecznej
   2. Rada Pomocy Społecznej
  2. Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
  3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  4. Biuro Praw Pacjenta
  5. Narodowy Fundusz Zdrowia (i jego delegatury)
   • Delegatura Mazowieckiego OW NFZ
   • NFZ Mazowiecki Oddział Wojewódzki
   • E –recepta
   • Internetowe konto pacjenta
   • Zaopatrzenie w wyroby medyczne
   • Skargi i wnioski
   • Jak wyjechać na leczenie uzdrowiskowe
   • Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe
   • EKUZ
   • Jak długo EKUZ jest ważny
  6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  7. Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej
  8. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  9. Samorząd Województwa – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  10.  Powiat:
   • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
   • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  11.  Gmina:
   • Ośrodki Pomocy Społecznej (miejskie, gminne, miejsko-gminne)
  12. Domy Pomocy Społecznej (ponadlokalne i lokalne)
  13. Dzienne Domy Pomocy
  14. Rodzinne Domy Pomocy
  15. Warsztaty Terapii Zajęciowej (ponadlokalne i lokalne)
  16. Środowiskowe Domy Samopomocy (ponadlokalne i lokalne)
  17. Centra Opiekuńczo-Mieszkalne (ponadlokalne i lokalne)
  18. Usługi „Opieki wytchnieniowej”
  19. Asystent osoby niepełnosprawnej
  20. Kluby Seniora
  21. Organizacje pozarządowe
  22. Inne podmioty (w tym świetlice, kluby, ogniska)
 3. UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM – ABC \ NIEPEŁNOSPRAWNEJ PSYCHICZNIE / INTELEKTUALNIE ZAMIESZKUJĄCEJ POWIAT RADOMSKI – CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
  1. Orzekanie o niepełnosprawności
  2. Edukacja – wspieranie kształcenia
   • Obowiązki systemu oświaty
   • Obowiązki szkoły
   • Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny
   • Zajęcia rewalidacyjne
   • Zapewnienie bezpłatnego transportu
   • Dostosowanie egzaminów
   • Świadczenie Dobry Start 300+
   • Rządowy Program pomocy uczniom niepełnosprawnym
   • Program Aktywny Samorząd
   • Szkoły integracyjne
   • Szkoły specjalne
   • Ośrodki szkolno wychowawcze
   • Wsparcie kształcenia na poziomie szkoły wyższej
  3. Wspieranie zatrudnienia
   • Zakład Aktywizacji Zawodowej
   • Zakład Pracy Chronionej
   • Zatrudnienie na otwartym Rynku Pracy
   • Spółdzielnie Socjalne
   • Dofinansowanie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej
   • Dofinansowanie kosztów szkolenia
  4. Wspieranie procesu rehabilitacji społecznej
   • Aktywny Samorząd
   • Wspieranie procesu rehabilitacji społecznej
  5. Inne ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych
   1. Świadczenia finansowe
    • Renta rodzinna
    • Renta socjalna
    • Specjalny zasiłek opiekuńczy
    • Świadczenie pielęgnacyjne
    • Świadczenie uzupełniające
    • Zasiłek pielęgnacyjny
   2. Ulgi podatkowe
    • Podatek od czynności cywilnoprawnych
    • Ulga rehabilitacyjna
    • Ulga z tytułu zakupu sprzętu przedmiotów ortopedycznych
   3. Inne ulgi i uprawnienia
    • Biblioteki
    • Dofinansowanie z PFRON
    • Karta parkingowa
    • Leczenie stomatologiczne
    • Legitymacja osoby niepełnosprawnej
    • Pies asystujący
    • Pomoc podróży samolotem
    • Turnus rehabilitacyjny
    • Ulga paszportowa
    • Ulgowe i bezpłatne przejazdy
    • Uprawnienia pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności
    • Uprawnienia pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
    • Uprawnienia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności
    • Usługi pocztowe
    • Ustawa o języku migowym
    • Wstępy do muzeów
    • Zwolnienie z abonamentu
  6. Leczenie i rehabilitacja
   1. Usługi z zakresu ochrony zdrowia
    • Usługi z zakresu ochrony zdrowia
    • Inne świadczenia
    • Pielęgniarka środowiskowa
    • Opieka długoterminowa
    • Rehabilitacja lecznicza
    • Wykaz poradni
   2. Usługi z zakresu rehabilitacji społecznej i społeczno – zawodowej
    • Usługi w zakresie rehabilitacji społecznej i społeczno – zawodowej
    • Likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych
    • Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
    • Dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych
    • Dofinansowania kosztów udziału w sporcie, kulturze, rekreacji
 4. WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNYCH

Skip to content
This website uses .