Regulamin funkcjonowania Samorządu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

Załącznik do  ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNEGO NR 12/2020

Dyrektora  Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

Regulamin Funkcjonowania Samorządu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

§  1

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach mają prawo do organizowania się w ramach Samorządu, którego reprezentantem jest Rada Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, zwana dalej: Radą Mieszkańców. W skład Rady Mieszkańców  wchodzi 7 do 10 osób.

§ 2

1. Celem przeprowadzenia wyborów do Rady Mieszkańców, mieszkańcy Domu winni wyłonić spośród siebie osoby do Komisji Skrutacyjnej ( przy pomocy Rady Mieszkańców).

2. Wybory do Rady Mieszkańców są jawne.

3. W skład Rady Mieszkańców wchodzą osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.

4. Przewodniczącym Rady Mieszkańców zostaje osoba , która uzyskała największą liczbę głosów spośród wybranych członków Rady.

5.Wybrany przewodniczący Rady Mieszkańców wyznacza Wi-ce przewodniczącego Rady oraz Sekretarza.

6. Mieszkańcy niepełnosprawni mogą korzystać z pomocy opiekunów.

§  3

Jeżeli w pierwszym terminie wyznaczonym na 7 dni przed terminem spotkania sprawozdawczo – wyborczego, frekwencja jest mniejsza niż 50 % składu mieszkańców Domu, do wyboru przystępuje się w drugim ustalonym terminie, już bez względu na liczbę osób.

§  4

1. Kadencja Rady trwa trzy lata.

2. Wyznaczenie terminu nowych wyborów Rady następuje:

a) na miesiąc przed upływem trzyletniej kadencji Rady (w trybie normalnym; nowo wybrana  Rada rozpoczyna pracę na dzień po wygaśnięciu mandatów Rady poprzednio ukonstytuowanej.

b) przed upływem kadencji, na wniosek większości Mieszkanek Domu (nowo wybrana  Rada rozpoczyna pracę z dniem jej powołania).

§  5

1.Kandydatów do Rady Mieszkańców zgłasza ustępująca Rada i Mieszkanki obecne na spotkaniu.

2. Liczba kandydatów do Rady Mieszkańców może być dowolna, nie mniejsza jednak niż 11 osób.

§  6

Zadania i uprawnienia Rady Mieszkańców

1. Rada Mieszkańców rozwija swoją działalność w zakresie spraw dotyczących:

 • żywienia,
 • socjalno – bytowych,
 • działalności terapeutycznej i rekreacyjnej.

2. Rada Mieszkańców  występuje do Dyrektora Domu z wnioskami mającymi na celu poprawę funkcjonowania Domu i warunków bytowych mieszkańców.

3. Rada Mieszkańców organizuje spotkania społeczności Mieszkańców jeden raz na kwartał oraz w razie konieczności, po uzgodnieniu terminu z Dyrektorem Domu

4. Rada Mieszkańców jeden raz w roku przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności na zebraniu ogólnym mieszkańców (w połowie grudnia, lub w I dekadzie stycznia roku następującego po roku działania Rady Mieszkańców).

5. Rada Mieszkańców rozpatruje: skargi, interwencje i indywidualne sprawy Mieszkańców.

6.Rada Mieszkańców propaguje zasady wzajemnej pomocy w szczególności dla Mieszkańców o ograniczonych możliwościach samodzielnego funkcjonowania w społeczności Domu.

7. Rada Mieszkańców inicjuje działania Mieszkańców mające na celu:

 • reprezentowanie interesów Mieszkańców na terenie Domu i poza Domem,
 • podtrzymywanie właściwych form współdziałania z Personelem Domu zapewniających respektowanie praw Mieszkańców,
 • podniesienie estetyki i wystroju pomieszczeń mieszkalnych i innych pomieszczeń domu, przeznaczonych do wspólnego korzystania przez mieszkańców,
 • utrzymanie porządku w pokojach Mieszkańców przez wykonywanie czynności porządkowych przez osoby w nich zamieszkałe, w miarę swoich możliwości,
 • utrzymanie w należytym stanie terenu wokół Domu, prowadzenie prostych upraw kwiatów, warzyw, usuwanie liści itp.,
 • motywowanie Mieszkańców do aktywnego udziału w życiu Domu oraz postępowania zgodnego z zasadami współżycia społecznego
 • kształtowanie polityki rozwoju metod i form pracy Domu celem podnoszenia jakości życia i społecznej inkluzji Mieszkanek

6. Rada Mieszkańców propaguje zasady oszczędnego korzystania z urządzeń elektrycznych (wyłączanie zbędnego oświetlenia), w kontekście racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi o charakterze nieodnawialnym oraz optymalizowanie kosztów zużycia

7. Rada Mieszkańców wpływa na kształtowanie właściwych postaw i zachowań Mieszkańców w zakresie przestrzegania ustalonych norm i zasad obowiązujących Mieszkańców Domu.

8. Do kompetencji Rady Mieszkańców należy:

 • składanie propozycji do-, oraz opiniowanie zmian w „Regulaminie Funkcjonowania Samorządu Mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach”;
 • konsultacja zmian w „Regulaminie organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach”. został ustalony w porozumieniu z Radą Mieszkańców i w uzgodnieniu z Dyrektorem Domu.
 • składanie propozycji do-, oraz opiniowanie zmian w „Regulaminie pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach”.

§  7

Rada Mieszkańców funkcjonuje na mocy Zarządzenia nr 12/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z dnia 14  sierpnia 2020r.

Skip to content
This website uses .