Kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego

Tel: 048 616 30 27

E-mail: terapeutyka@dpskrzyzanowice.com.pl

W Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach zatrudniony od 15.03.2021 roku, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Osiągnął tytuł licencjata w zakresie pedagogiki socjalnej we Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. Studium magisterskie ukończył w zakresie pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Studia podyplomowe zrealizował w zakresie organizacji pomocy społecznej w Wyższej Szkole Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu. W wolnym czasie pasjonat historii i sportu (kurs instruktora zapasów).

Do najważniejszych zadań kierownika działu terapeutyczno – opiekuńczego należy:

  • organizacja pracy działu terapeutyczno – opiekuńczego, nadzór nad właściwą opieką medyczną, opiekuńczą i terapeutyczną,
  • zapewnienie odpowiedniego stanu higieniczno – sanitarno epidemiologicznego DPS
  • nadzór nad gospodarką lekami,
  • przygotowywanie projektów procedur wewnętrznych mających na celu właściwe zapewnienie warunków sanitarnych, pielęgnacyjnych i medycznych w DPS ,
  • organizowanie szkoleń wewnętrznych dla podległego personelu,
  • zapewnienie właściwego wyposażenia stanowisk pracy pielęgniarki, opiekuna, pokojowej, terapii, rehabilitacji w sprzęt, aparaturę, materiały niezbędne do działalności zawodowej, oraz nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem,
  • nadzór nad udzielaniem mieszkańcom wsparcia terapeutycznego, aktywizującego, usprawniającego społeczno – kulturalno-religijnego,
  • nadzór nad opracowaniem i realizacją planów działań zmierzających do adaptacji nowych mieszkańców do warunków Domu oraz indywidualnych planów wspierania mieszkańców.
Skip to content