Załącznik do Zarządzenia Dyrektora DPS
w Krzyżanowicach
z dnia 13 lipca 2020 r.

PROCEDURA
PRZYJĘCIA NOWEJ MIESZKANKI DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W KRZYŻANOWICACH

I          Cel procedury

Przyjęcie nowej Mieszkanki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapewnienie komfortu, przyjaznej atmosfery podczas przyjęcia oraz bezpieczeństwa zdrowotnego/epidemiologicznego Mieszkanek.

II         Przedmiot i zakres stosowania

Przedmiotem procedury są zasady przyjęcia nowych Mieszkanek do Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach.

III       Zakres procedury

Procedura reguluje kwestie przyjmowania Mieszkanek do DPS w Krzyżanowicach, zasady postępowania i odpowiedzialności Personelu DPS na okoliczność przyjęcia nowej Mieszkanki do DPS.

IV       Odpowiedzialność

Za prawidłową realizację postanowień zawartych w niniejszej procedurze odpowiedzialni są: Dyrektor, Pracownik Socjalny, Pielęgniarka dyżurna, Kierownik Zespołu terapeutyczno- opiekuńczego, Opiekun dyżurny.

 1. Kompletną dokumentację ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS przekazuje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Decyzja wraz z dokumentacją przekazywana jest do Dyrekcji Domu.

 • Po otrzymaniu z PCPR informacji o wydaniu skierowania osoby do DPS Krzyżanowice Dyrekcja Domu kieruje do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu wniosek o przeprowadzenie u osoby skierowanej do Domu testu na obecność SARS-CoV-2 (wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury). W przypadku skierowania osoby w trybie pilnym lub/i zaistnienia okoliczności wskazujących na konieczność przyjęcia osoby bez aktualnego wyniku badania, osoba ta poddana jest izolacji w DPS Krzyżanowice,  opuszczenie której jest możliwe dopiero w momencie otrzymania negatywnego wyniku badania n a obecność SARS-CoV-2.
 • Pracownik socjalny Domu przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby kierowanej. W trakcie wywiadu udziela pełnej informacji
  o zasadach pobytu, sposobie funkcjonowania Domu. W trakcie przeprowadzania wywiadu pracownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego (wyposażenie w środki ochrony indywidualnej, zachowanie dystansu przestrzennego).
 • Dyrektor DPS zawiadamia osobę kierowaną o terminie przyjęcia do Domu.
 • Po zgłoszeniu się do DPS osoba przyjmowana udaje się z pracownikiem socjalnym do gabinetu zabiegowego. Tam po dokonaniu niezbędnych formalności zapraszana jest do pokoju, w którym będzie mieszkała. Jeżeli osoba przyjęta została bez aktualnego wyniku badania na obecność SARS-CoV-2 formalności dokonywane są w pokoju nowo przyjętej Mieszkanki, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.
 • W zależności od możliwości psycho- fizycznych nowo przyjęta Mieszkanka jest przedstawiona pracownikom i Współmieszkankom, zapoznaje się z topografią budynku i regulaminem Domu, z prawami i obowiązkami Mieszkańca. Czynności tych dokonuje Pracownik Socjalny i personel Domu. Jeżeli osoba przyjęta została bez aktualnego wyniku badania na obecność SARS-CoV-2 powyższe działania realizowane są po otrzymaniu  negatywnego wyniku badania Mieszkanki.
 • W początkowym okresie pobytu Mieszkanki Pracownicy Domu zobowiązani do zadbania o stworzenie atmosfery sprzyjającej procesowi adaptacji i akceptacji miejsca pobytu przez Mieszkankę. Personel zobowiązany jest stworzyć miłą i serdeczną atmosferę, aby osoba nowo przyjęta nie czuła się osamotniona
  i zagubiona.
 • O fakcie przyjęcia do Domu  nowej Mieszkanki Dyrekcja zawiadamia jednostkę nadrzędną PCPR, ZUS, KRUS, MOPS.
 • Dla każdego nowo przybyłej Mieszkanki zakłada się i prowadzi dokumentację, którą dzieli się na trzy grupy:

– administracyjno-socjalna

– lekarsko-medyczna

– opiekuńczo-terapeutyczna

Skip to content