Skargi i wnioski

Zgłoszenia, w  sprawach skarg i wniosków, w Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach przyjmują:

 1. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w  Krzyżanowicach; poniedziałki i czwartki, w godz. 8:00 – 12.00 (w przypadkach uzasadnionych możliwe jest przyjęcie interesanta po godz. 15,00, po wcześniejszym ustaleniu terminu: telefonicznie – 48 6263027 lub elektronicznie – drektor@dpskrzyzanowice.com.pl)
 2. Kierownik Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego: codziennie, w godz. 7:00 – 15.00.
 3. Pracownicy administracji – codziennie, w godzinach 7:00 – 15.00.

Skargi i wnioski do Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach można składać:

 1. Pisemnie – osobiście na dziennik podawczy w sekretariacie lub pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, Krzyżanowice 219, 27-100 Iłża.
 2. Faksem na numer: 48 6263027.
 3. Ustnie, do protokołu.
 4. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na adres: dpomocy@kki.pl

Skargi i wnioski składane do Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach powinny zawierać:

 • datę,
 • imię i nazwisko (lub nazwę) i adres wnoszącego,
 • zwięzły opis przedmiotu skargi/wniosku,
 • własnoręczny podpis wnoszącego.

Skargi lub wnioski niezawierające imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi wnoszone w interesie innych osób winny zawierać załączoną zgodę osób, w imieniu których wnoszący występuje.

Zasady urlopowania mieszkańców w czasie zagrożenia epidemiologicznego – COVID 19

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 10/2020

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie: wyjazdów Mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach na urlop.

Na podstawie: –   ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Z dniem16 lipca 2020r. zmieniam zasady obowiązujące przy wyjeździe Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach na urlop.

§ 2

 Zasady obowiązujące przy wyjeździe Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach na urlop określa „PROCEDURA WYJAZDU MIESZKANKI NA URLOP” stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zasady określone w niniejszym zarządzeniu obowiązują do odwołania.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  Tym samym, z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia moc traci punkt 18  Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z dnia 16.02.2015r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania  – tj. Procedura wyjazdu mieszkańca na urlop.

Zasady urlopowania mieszkańców w czasie zagrożenia epidemiologicznego – COVID 19

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 10/2020

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie: wyjazdów Mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach na urlop.

Na podstawie: –   ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Z dniem16 lipca 2020r. zmieniam zasady obowiązujące przy wyjeździe Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach na urlop.

§ 2

 Zasady obowiązujące przy wyjeździe Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach na urlop określa „PROCEDURA WYJAZDU MIESZKANKI NA URLOP” stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zasady określone w niniejszym zarządzeniu obowiązują do odwołania.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  Tym samym, z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia moc traci punkt 18  Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z dnia 16.02.2015r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania  – tj. Procedura wyjazdu mieszkańca na urlop.

Zasady odwiedzin w czasie zagrożenia epidemiologicznego – COVID 19

ZARZĄDZENIE WEWNETRZNE NR 6/2020

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie: odwiedzin Mieszkanek DPS w okresie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem, wywołującym chorobę o nazwie COVID-19.

Na podstawie: –   § 7 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach (Załącznik do uchwały nr 458/2014 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 13 marca 2014r),-   ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Z dniem 19 czerwca 2020 r. wznawiam możliwość odwiedzin Mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach.

§ 2

 1. Odwiedziny Mieszkanek, do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem wywołującym chorobę o nazwie COVID-19, odbywać się będą z  zachowaniem następujących zasad bezpieczeństwa:
  • osoby odwiedzające, przed wejściem na teren Domu, zobowiązane są do  telefonicznego zgłoszenia tego faktu pracownikowi Domu (informacja z numerami telefonów jest udostępniona przed wejściem na teren Domu);
  • osoby odwiedzające, przed spotkaniem z Odwiedzaną Mieszkanką, zobowiązane są do odkażenia rąk, zabezpieczenia się w środki ochrony indywidualnej (maseczka/przyłbica – w przypadku braku wskazanych środków ochrony u Odwiedzającego, środki owe zostaną udostępnione przez pielęgniarkę/pracownika DPS), poddania się pomiarowi temperatury oraz wypełnienia ankiety dotyczącej stanu zdrowia (w aspekcie zakażenia lub kontaktu z osobą zakażoną/podejrzaną o zakażenie COVID-19) – ankieta stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Pomiaru temperatury oraz wywiadu dokonuje pielęgniarka dyżurna, zabezpieczona w odpowiednie środki ochrony indywidualnej;
  • w przypadku stwierdzenia u Odwiedzającego podwyższonej temperatury lub też pojawienia się, w wywiadzie informacji wskazującej na ryzyko „przywleczenia” przez odwiedzającego COVID-19 do Domu, odwiedziny nie mogą dojść do skutku;
  • ze względu na podwyższone ryzyko „zawleczenia” COVID-19 przez odwiedzających do Domu, odwiedziny odbywają się poza budynkiem mieszkalnym, na terenie posesji Domu – w altanie;
  • ze względu na podwyższone ryzyko zakażenia COVID-19 zaleca się, aby odwiedzający w trakcie odwiedzin utrzymywali względem Mieszkanki  minimum 2 metrowy dystans.

§ 3      

1. Personel obecny na dyżurze jest zobowiązany do dbałości o bezpieczny, spokojny i przyjazny przebieg odwiedzin. Jeżeli pojawi się trudna sytuacja, należy rozwiązać problem w sposób mający na względzie dobro Mieszkanki.

2. Opiekun ma prawo do udzielania informacji wyłącznie związanych z codziennym funkcjonowaniem Mieszkanki. Pozostałe informacje o Mieszkance udzielane są zgodnie z Procedurą udzielania informacji o Mieszkance w Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach.

3. Każdorazowy fakt odwiedzin oraz ich przebieg (w szczególności – sytuacje problematyczne) winien być odnotowany przez pielęgniarkę w Książce raportów pielęgniarskich i Księdze wejść  natomiast przez opiekuna w Dzienniku zajęć.

§ 4

Zasady określone w niniejszym zarządzeniu obowiązują do odwołania.

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zasady przyjęcia nowych mieszkańców w czasie zagrożenia epidemiologicznego – COVID-19

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 9/2020

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

z dnia 13 lipca 2020 r.

w sprawie: przyjęcia nowych Mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

Na podstawie: –   decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 maja 2020r. (pismo WUW w Warszawie WPS-II.9421.1.50.2020 z dnia 08 lipca 2020r.):

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Z dniem13 lipca 2020r. zmieniam zasady obowiązujące przy przyjęciu nowej Mieszkanki do Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach.

§ 2

Zasady obowiązujące przy przyjęciu nowej Mieszkanki do Domu Pomocy Społecznej w  Krzyżanowicach określa „PROCEDURA PRZYJĘCIA NOWEJ MIESZKANKI DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  W KRZYŻANOWICACH” stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3      

Zasady określone w niniejszym zarządzeniu obowiązują do odwołania.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  Tym samym, z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia moc traci punkt 4  Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z dnia 16.02.2015r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania  – tj. Procedura przyjęcia nowego mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach.

Zasady przyjęcia i odpłatności

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach przyjmuje Mieszkanki na podstawie decyzji administracyjnej o skierowaniu do Domu, wydanej przez gminę zgodnie z miejscem zamieszkania osoby ubiegającej się o pobyt oraz decyzji administracyjnej o umieszczeniu wydanej przez Starostę Radomskiego.

Aby ubiegać się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach należy udać się do Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania, w celu złożenia podania. Po otrzymaniu kompletu dokumentów, pracownik socjalny zapoznaje się z sytuacją socjalno-bytową kandydata w miejscu jego zamieszkania lub pobytu i udziela informacji o zasadach pobytu oraz sposobie funkcjonowania Domu. Dyrektor Domu zawiadamia kandydata o terminie przyjęcia, możliwościach dojazdu i dostarczeniu niezbędnej dokumentacji.

Zgodnie z Art. 61. Ustawy o pomocy społecznej

 1. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
  1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
  2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
  – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.
 2. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
  1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;
  2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 umowa w sprawie ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, ust. 2:
  a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,
  b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
  3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości równej różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.
  2a.  Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione w ust. 2.
  2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a.
  2c. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, art. 103 umowa w sprawie ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 3. W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a, z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

Dochód mieszkańca domu podejmującego pracę ze wskazań terapeutyczno-rehabilitacyjnych lub uczestniczącego w warsztatach terapii zajęciowej, stanowiący podstawę naliczania opłaty, zmniejsza się o 50% kwoty otrzymywanej z tytułu wynagrodzenia za tę pracę lub o kwotę odpowiadającą wysokości kieszonkowego wypłacanego z tytułu uczestnictwa w tych warsztatach.

Skip to content