Krzyżanowice, dn. 15.10.2021r.

Aneks do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 6/2020

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

z dnia 19 czerwca 2020r.

w sprawie: odwiedzin mieszkańców DPS w okresie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem, wywołującym chorobę o nazwie COVID-19.

Na podstawie:- § ust.4 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej 

w Krzyżanowicach (załącznik do uchwały nr 458/2014 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 13 marca 2014r.), – ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz./ U. z 2020r., poz. 374),

dodaje się:

§ 6

W związku z  sytuacją epidemiczną w kraju zaleca się stosować zaktualizowane rekomendacje MRiPS, MZ i GIS, dotyczące odwiedzin Mieszkańców, a także możliwości ich przemieszczania się poza placówką z uwzględnieniem następujących przypadków:

1. Gdy Mieszkaniec:

    – jest zaszczepiony przeciwko COVID-19, albo

    – przebył zakażenie wirusem SARS-CoV-2, albo

    – posiada negatywny wynik testu PCR lub antygenowego,

rekomenduje się umożliwienie;

a) aktywności Mieszkańca poza terenem placówki, w tym możliwości urlopowania, wychodzenie w celu realizacji bieżących potrzeb, przy zachowaniu reżimu sanitarnego

    (Załącznik nr 1),

b) spotkań Mieszkańca na terenie placówki z osobami odwiedzającymi, którzy zostali  zaszczepieni przeciwko COVID-19, przy zachowaniu wymaganego reżimu sanitarnego

    (Załącznik nr 2),

c) odwiedzin Mieszkańca przez osoby niezaszczepione, które:

    – posiadają negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku wirusa SARS-CoV-2

      (antygenowego lub PCR, albo

   – przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2, przy zachowaniu reżimu sanitarnego

     (Załącznik nr 2);

d) odwiedzin Mieszkańca przez osoby niezaszczepione, które:

   – nie posiadają negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku wirusa SARS-CoV-2 

     (antygenowego lub PCR), albo

   – nie przebyły zakażenia wirusem SARS-CoV-2, przy zachowaniu wzmożonego reżimu 

       sanitarnego (Załącznik nr 3).

2. Gdy Mieszkaniec:

     – nie jest zaszczepiony przeciwko COVID-19,

     – nie przebył zakażenia wirusem SARS CoV-2,

     – nie posiada negatywnego wyniku  testu PCR lub antygenowego,

rekomenduje się umożliwienie:

a) odwiedzania Mieszkańca na terenie placówki przez gości, którzy zostali zaszczepieni przeciwko COVID -19, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego (Załącznik nr 3)

b) odwiedzania Mieszkańca przez osoby niezaszczepione, które:

     – uzyskały negatywny wynik testu antygenowego lub PCR w Kierunku wirusa SARS CoV-2, wykonanego na 48 godzin przed planowaną wizytą, albo

      – przebyły zakażenie wirusem SARS coV-2, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego (Załącznik nr 3).

§ 7

Odwiedziny Mieszkańca, który;

      – nie jest zaszczepiony przeciwko COVID-19,

      – nie przebył zakażenia wirusem SARS CoV-2, 

      – nie posiada negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego, 

przez osoby niezaszczepione, które nie wykonały testu antygenowego lub PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz nie przebyły zakażenia wirusem SARS-CoV-2, możliwe są tylko w sytuacjach uzasadnionych i przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego (załącznik nr 3), przy czym ostateczne decyzje w powyższym zakresie podejmuje Dyrektor placówek lub osoba przez niego upoważniona.

§ 8

Gdy Mieszkaniec nie został zaszczepiony ani nie przebył zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zaleca się szczególną ostrożność oraz indywidualne rozważenie w każdym przypadku możliwości rozszerzania jego aktywności poza terenem DPS, jak i umożliwienia odwiedzin przez osoby bliskie, zwłaszcza w sytuacjach, w których aktywność poza terenem placówki lub odwiedziny są konieczne (np. wizyty lekarskie).

§ 9 

Zasady określone w niniejszym zarządzeniu obowiązują do odwołania.

§ 10

 Aneks do Zarządzenia Wewnętrznego Nr6/2020 Dyrektora Domu pomocy Społecznej 

 w Krzyżanowicach wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Jolanta Borek

  Dyrektor 

  Dom Pomocy Społecznej 

  w Krzyżanowicach

   

Załącznik nr 1

   do Aneksu

   do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 6/2020

  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

  w Krzyżanowicach

  z dnia 19 06.2021r.

Zasady reżimu sanitarnego do stosowania przez Mieszkańca poza terenem DPS:

Podczas przebywania Mieszkańca poza terenem DPS powinno bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:

1. W miejscach publicznych zachowywać dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m od innych osób, unikać zbiorowisk oraz miejsc zatłoczonych, nie witać się poprzez podanie ręki, pocałunki, przytulanie ( wirus przenosi się drogą kropelkową, ale także przez kontakt ze skażoną powierzchnią).

2. Unikać wszelkich wizyt i kontaktów z osobami, które nie są niezbędne, w szczególności dużych spotkań rodzinnych i towarzyskich.

3. Będąc w otoczeniu innych osób zasłaniać usta i nos maseczką, najlepiej z filtrem lub stosować podwójną maseczkę ( wirus przenosi się drogą kropelkową podczas mówienia, kichania, kaszlu). Kaszląc lub kichając zasłaniać usta i nos chusteczką lub zgięciem łokciowym.

4. Często myć ręce wodą z mydłem (min. 30 sek.) lub dezynfekować je wcierając ok. 3 ml preparatu do dezynfekcji rąk (1 doza) aż do całkowitego wyschnięcia (istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce lub przez dotyk z innymi osobami, np. przez podanie ręki).

5. Regularnie wietrzyć pomieszczenia, w których się przebywa (w niewietrzonych pomieszczeniach stężenie wirusa utrzymuje się).

 

Załącznik nr 2

 do Aneksu

 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 6/2020

 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

w Krzyżanowicach

 z dnia 19. 06.2020r.

Podstawowe zasady reżimu sanitarnego, które powinny być bezwzględnie przestrzegane podczas odwiedzin Mieszkańców w DPS:

1. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym w.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).

2. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnego (min. 30 sek.) zdezynfekowania rąk niezwłocznie po wejściu do obiektu.

3. Podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos.

4. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy Mieszkańcu DPS prze osobę odwiedzającą możliwe jest po uprzednim (bezpośrednio przed kontaktem dokładnym umyciu i zdezynfekowaniu przez nią rąk.

5. Podczas wizyty należy unikać gromadzenia w jednym miejscu oraz bardzo bliskiego kontaktuzi Mieszkańcem.

6. Mieszkańca może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach 2 osoby.

7. Niezbędna jest rejestracja osób odwiedzających (Załącznik nr 1 Do zarządzenia Wewnętrznego nr 5/2020 Dyrektora Domy Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z dnia 19 czerwca  2020r.).

8. Personel DPS odpowiedzialny jest  za wietrzenie pomieszczenia, w którym, odbywają się odwiedziny – przed i po wizycie oraz w miarę możliwości również w jej trakcie.

 

Załącznik nr 3

do Aneksu

do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 6/2020

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

w Krzyżanowicach

z dnia 19. 06.2020r.

Zasady wzmożonego reżimu sanitarnego, które powinny być bezwzględnie przestrzegane podczas odwiedzin Mieszkańców:

1. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).

2. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnej (min. 30 sek.) dezynfekcji rąk, niezwłocznie po wejściu do obiektu.

3. Podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos.

4. Preferowaną formą odwiedzin są spotkania na zewnątrz budynku (ogród, altana, park).

5. w czasie wizyty zalecane jest zachowanie dystansu min. 1,5 m od odwiedzanego Mieszkańca i innych osób przebywających w DPS.

6. Rekomenduje się stworzenie takich warunków w DPS, aby odwiedzający miał kontakt tylko z osobą odwiedzaną i zaszczepionym personelem DPS wskazanym do organizacji odwiedzin.

7. Mieszkańca może odwiedzać jednocześnie maksymalnie 1 osoba.

8. Niezbędna jest rejestracja osób odwiedzających ( Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego 5/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z dnia 19 czerwca 2020r.)

9. W szczególnych sytuacjach jak np. pożegnanie – gdy wizyta odbywa się w budynku, personel DPS odpowiedzialny jest za wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywają się odwiedziny – przed i po wizycie oraz w miarę możliwości również w jej trakcie.

     Po zakończeniu wizyty, należy umyć i zdezynfekować powierzchnie  i przewietrzyć pomieszczenie.


ZARZĄDZENIE WEWNETRZNE NR 6/2020

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie: odwiedzin Mieszkanek DPS w okresie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem, wywołującym chorobę o nazwie COVID-19.

Na podstawie: –   § 7 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach (Załącznik do uchwały nr 458/2014 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 13 marca 2014r),-   ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Z dniem 19 czerwca 2020 r. wznawiam możliwość odwiedzin Mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach.

§ 2

 1. Odwiedziny Mieszkanek, do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem wywołującym chorobę o nazwie COVID-19, odbywać się będą z  zachowaniem następujących zasad bezpieczeństwa:
  • osoby odwiedzające, przed wejściem na teren Domu, zobowiązane są do  telefonicznego zgłoszenia tego faktu pracownikowi Domu (informacja z numerami telefonów jest udostępniona przed wejściem na teren Domu);
  • osoby odwiedzające, przed spotkaniem z Odwiedzaną Mieszkanką, zobowiązane są do odkażenia rąk, zabezpieczenia się w środki ochrony indywidualnej (maseczka/przyłbica – w przypadku braku wskazanych środków ochrony u Odwiedzającego, środki owe zostaną udostępnione przez pielęgniarkę/pracownika DPS), poddania się pomiarowi temperatury oraz wypełnienia ankiety dotyczącej stanu zdrowia (w aspekcie zakażenia lub kontaktu z osobą zakażoną/podejrzaną o zakażenie COVID-19) – ankieta stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Pomiaru temperatury oraz wywiadu dokonuje pielęgniarka dyżurna, zabezpieczona w odpowiednie środki ochrony indywidualnej;
  • w przypadku stwierdzenia u Odwiedzającego podwyższonej temperatury lub też pojawienia się, w wywiadzie informacji wskazującej na ryzyko „przywleczenia” przez odwiedzającego COVID-19 do Domu, odwiedziny nie mogą dojść do skutku;
  • ze względu na podwyższone ryzyko „zawleczenia” COVID-19 przez odwiedzających do Domu, odwiedziny odbywają się poza budynkiem mieszkalnym, na terenie posesji Domu – w altanie;
  • ze względu na podwyższone ryzyko zakażenia COVID-19 zaleca się, aby odwiedzający w trakcie odwiedzin utrzymywali względem Mieszkanki  minimum 2 metrowy dystans.

§ 3      

1. Personel obecny na dyżurze jest zobowiązany do dbałości o bezpieczny, spokojny i przyjazny przebieg odwiedzin. Jeżeli pojawi się trudna sytuacja, należy rozwiązać problem w sposób mający na względzie dobro Mieszkanki.

2. Opiekun ma prawo do udzielania informacji wyłącznie związanych z codziennym funkcjonowaniem Mieszkanki. Pozostałe informacje o Mieszkance udzielane są zgodnie z Procedurą udzielania informacji o Mieszkance w Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach.

3. Każdorazowy fakt odwiedzin oraz ich przebieg (w szczególności – sytuacje problematyczne) winien być odnotowany przez pielęgniarkę w Książce raportów pielęgniarskich i Księdze wejść  natomiast przez opiekuna w Dzienniku zajęć.

§ 4

Zasady określone w niniejszym zarządzeniu obowiązują do odwołania.

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content
This website uses .