ZARZĄDZENIE WEWNETRZNE NR 6/2020

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie: odwiedzin Mieszkanek DPS w okresie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem, wywołującym chorobę o nazwie COVID-19.

Na podstawie: –   § 7 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach (Załącznik do uchwały nr 458/2014 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 13 marca 2014r),-   ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Z dniem 19 czerwca 2020 r. wznawiam możliwość odwiedzin Mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach.

§ 2

 1. Odwiedziny Mieszkanek, do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem wywołującym chorobę o nazwie COVID-19, odbywać się będą z  zachowaniem następujących zasad bezpieczeństwa:
  • osoby odwiedzające, przed wejściem na teren Domu, zobowiązane są do  telefonicznego zgłoszenia tego faktu pracownikowi Domu (informacja z numerami telefonów jest udostępniona przed wejściem na teren Domu);
  • osoby odwiedzające, przed spotkaniem z Odwiedzaną Mieszkanką, zobowiązane są do odkażenia rąk, zabezpieczenia się w środki ochrony indywidualnej (maseczka/przyłbica – w przypadku braku wskazanych środków ochrony u Odwiedzającego, środki owe zostaną udostępnione przez pielęgniarkę/pracownika DPS), poddania się pomiarowi temperatury oraz wypełnienia ankiety dotyczącej stanu zdrowia (w aspekcie zakażenia lub kontaktu z osobą zakażoną/podejrzaną o zakażenie COVID-19) – ankieta stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Pomiaru temperatury oraz wywiadu dokonuje pielęgniarka dyżurna, zabezpieczona w odpowiednie środki ochrony indywidualnej;
  • w przypadku stwierdzenia u Odwiedzającego podwyższonej temperatury lub też pojawienia się, w wywiadzie informacji wskazującej na ryzyko „przywleczenia” przez odwiedzającego COVID-19 do Domu, odwiedziny nie mogą dojść do skutku;
  • ze względu na podwyższone ryzyko „zawleczenia” COVID-19 przez odwiedzających do Domu, odwiedziny odbywają się poza budynkiem mieszkalnym, na terenie posesji Domu – w altanie;
  • ze względu na podwyższone ryzyko zakażenia COVID-19 zaleca się, aby odwiedzający w trakcie odwiedzin utrzymywali względem Mieszkanki  minimum 2 metrowy dystans.

§ 3      

1. Personel obecny na dyżurze jest zobowiązany do dbałości o bezpieczny, spokojny i przyjazny przebieg odwiedzin. Jeżeli pojawi się trudna sytuacja, należy rozwiązać problem w sposób mający na względzie dobro Mieszkanki.

2. Opiekun ma prawo do udzielania informacji wyłącznie związanych z codziennym funkcjonowaniem Mieszkanki. Pozostałe informacje o Mieszkance udzielane są zgodnie z Procedurą udzielania informacji o Mieszkance w Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach.

3. Każdorazowy fakt odwiedzin oraz ich przebieg (w szczególności – sytuacje problematyczne) winien być odnotowany przez pielęgniarkę w Książce raportów pielęgniarskich i Księdze wejść  natomiast przez opiekuna w Dzienniku zajęć.

§ 4

Zasady określone w niniejszym zarządzeniu obowiązują do odwołania.

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content