ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 10/2020

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie: wyjazdów Mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach na urlop.

Na podstawie: –   ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Z dniem16 lipca 2020r. zmieniam zasady obowiązujące przy wyjeździe Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach na urlop.

§ 2

 Zasady obowiązujące przy wyjeździe Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach na urlop określa „PROCEDURA WYJAZDU MIESZKANKI NA URLOP” stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zasady określone w niniejszym zarządzeniu obowiązują do odwołania.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  Tym samym, z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia moc traci punkt 18  Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z dnia 16.02.2015r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania  – tj. Procedura wyjazdu mieszkańca na urlop.

Skip to content
This website uses .