Zgłoszenia, w  sprawach skarg i wniosków, w Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach przyjmują:

 1. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w  Krzyżanowicach; poniedziałki i czwartki, w godz. 8:00 – 12.00 (w przypadkach uzasadnionych możliwe jest przyjęcie interesanta po godz. 15,00, po wcześniejszym ustaleniu terminu: telefonicznie – 48 6263027 lub elektronicznie – drektor@dpskrzyzanowice.com.pl)
 2. Kierownik Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego: codziennie, w godz. 7:00 – 15.00.
 3. Pracownicy administracji – codziennie, w godzinach 7:00 – 15.00.

Skargi i wnioski do Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach można składać:

 1. Pisemnie – osobiście na dziennik podawczy w sekretariacie lub pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, Krzyżanowice 219, 27-100 Iłża.
 2. Faksem na numer: 48 6263027.
 3. Ustnie, do protokołu.
 4. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na adres: dpomocy@kki.pl

Skargi i wnioski składane do Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach powinny zawierać:

 • datę,
 • imię i nazwisko (lub nazwę) i adres wnoszącego,
 • zwięzły opis przedmiotu skargi/wniosku,
 • własnoręczny podpis wnoszącego.

Skargi lub wnioski niezawierające imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi wnoszone w interesie innych osób winny zawierać załączoną zgodę osób, w imieniu których wnoszący występuje.

Skip to content
This website uses .