ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 9/2020

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

z dnia 13 lipca 2020 r.

w sprawie: przyjęcia nowych Mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

Na podstawie: –   decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 maja 2020r. (pismo WUW w Warszawie WPS-II.9421.1.50.2020 z dnia 08 lipca 2020r.):

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Z dniem13 lipca 2020r. zmieniam zasady obowiązujące przy przyjęciu nowej Mieszkanki do Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach.

§ 2

Zasady obowiązujące przy przyjęciu nowej Mieszkanki do Domu Pomocy Społecznej w  Krzyżanowicach określa „PROCEDURA PRZYJĘCIA NOWEJ MIESZKANKI DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  W KRZYŻANOWICACH” stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3      

Zasady określone w niniejszym zarządzeniu obowiązują do odwołania.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  Tym samym, z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia moc traci punkt 4  Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z dnia 16.02.2015r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania  – tj. Procedura przyjęcia nowego mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach.

Skip to content
This website uses .