Sympozjum naukowe – 25 listopada 2021 r.

Sympozjum naukowe – 25 listopada 2021 r.


Plan Sympozjonu
pt. „Niepełnosprawność psychiczna (i intelektualna)  – pomiędzy stereotypem a rzeczywistością. Osoba niepełnosprawna psychicznie (i intelektualnie) jako lokalnej podmiot polityki – Lokalne sieci wsparcia”.

Uroczyste otwarcie Sympozjonu Naukowego:

Waldemar Trelka – Starosta Radomski

Ksiądz Paweł Bukała – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Oblubieńca NMP w Krzyżanowicach

Jolanta Borek Dyrektor – Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

 • Wręczenie nagród dla liderów konkursu uczniów szkół podstawowych powiatu radomskiego: malarski „Inni, a tacy sami” oraz wiedzy „Choroba psychiczna i niepełnosprawność intelektualna – inni a tacy sami”.

Panel I

Osoba z niepełnosprawnością i chorobą psychiczną w polityce społecznej

Prowadzący: Jolanta Borek

 1. 11.00-11.20 dr Jolanta Borek, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, DPS Krzyżanowice -Niepełnosprawność intelektualna i psychiczna jako problem społeczno-ekonomiczny.
 2. 11.20-11.40 Halina Janiszek-Stajniak, Dyrektor PCPR w Radomiu – Rola powiatu we wspieraniu osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną (na przykładzie PCPR w Radomiu).
 3. 11.40-12.00 dr  Maria Gagacka, Uniwersytet technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Rola i zadania gminy we wspieraniu osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną.

12.00-12.20 Przerwa kawowa

Panel II

Prowadzący: Jolanta Borek

Nieinstytucjonalne formy działań na rzecz osób i rodzin z osobą niepełnosprawną psychicznie i intelektualnie– doświadczenia projektowe

 1. 12.20-12.35 dr Jolanta Borek – Warunki życia, problemy i potrzeby rodzin z osobą niepełnosprawną intelektualnie i psychicznie zamieszkujących w powiecie radomskim ziemskim – wyniki badań własnych.
 2. 12.35-12.50 Renata Urbańska Z-ca Dyrektora DPS Krzyżanowice – Edukacja środowiskowa jako czynnik sprzyjający poprawie warunków życia i inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną – budowanie przyjaznego klimatu sprzyjającego procesom inkluzji poprzez edukację szkolną.
 3. 12.50-13.05 Sylwester Gałek Kierownik DTO w DPS Krzyżanowice – Edukacja środowiskowa jako czynnik sprzyjający poprawie warunków życia i inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnością psychiczna i intelektualną – zwiększanie dostępu do usług wspierających poprzez upowszechnianie sformalizowanej informacji o formach i instrumentach wyrównujących szanse życiowe osób i rodzin z osobą niepełnosprawną.
 4. Nieinstytucjonalne wsparcie informacyjne, duchowe i psychologiczne  osób i rodzin z osobą niepełnosprawną intelektualnie i psychicznie:
  13.05-13.15 Agnieszka Łyżwa – Niewiedza jako czynnik destabilizujący życie osób i rodzin z osobą niepełnosprawną intelektualnie i psychicznie – inkluzywny wymiar środowiskowej pracy socjalnej.
  13.15-13.30 Katarzyna Surdy – Stereotypizacja jako czynnik destabilizujący życie osób i rodzin z osobą niepełnosprawną intelektualnie i psychicznie – inkluzywny wymiar środowiskowej pracy socjalnej.
  13.30-13.45 Paweł Bukała – Wiara i środowiskowe wsparcie duchowe jako czynniki stabilizujące poczucie bezpieczeństwa osób i rodzin z osobą niepełnosprawną intelektualnie i psychicznie.
 5. 13,45 Podsumowanie i dyskusja
Zapraszamy do udziału w projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniach 01.04.2021-30.11.2021 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Józefa Oblubieńca NMP w Krzyżanowicach (gmina Iłża) w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach realizuje projekt p.n.

„NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ PSYCHICZNA – POMIĘDZY STEREOTYPEM A RZECZYWISTOŚCIĄ. WYRÓWNYWANIE SZANS ŻYCIOWYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PSYCHICZNĄ PRZEZ POWIAT RADOMSKI”

Celem projektu jest:

 • diagnoza warunków życia, problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych psychicznie i ich rodzin;
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności niezbędnych do wyrównywania szans życiowych członków wskazanych zbiorowości w środowiskach miejsca ich zamieszkania u osób „ kluczowych” z punktu widzenia tworzenia lokalnych sieci wsparcia;
 • holistyczne wsparcie członków wskazanych zbiorowości w środowisku miejsca ich zamieszkania oparte na współpracy lokalnej administracji publicznej, podmiotów świadczących usługi społeczne ogólnego i specjalnego przeznaczenia dla osób niepełnosprawnych, organizacji społecznych, pracodawców itp.;
 • promocja zatrudnienia osób z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną- poszerzenie wiedzy pracodawców, członków organizacji pracowniczych na temat instrumentów wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych psychicznie i intelektualnie;
 • poszerzenie wiedzy pracowników podmiotów edukacyjnych na temat specyfiki niepełnosprawności psychicznej
  i intelektualnej oraz wyrównywania szans edukacyjnych członków wskazanych zbiorowości
 • przybliżenie problemów osób z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną społeczności uczniów powiatu radomskiego celem przełamywania stereotypów społecznych i wzrostu poziomu zrozumienia i akceptacji społecznej członków grup docelowych.

Grupa docelowa:

 • osoby niepełnosprawne psychicznie i intelektualnie i ich rodziny;
 • osoby borykające się z problemami psychicznymi;
 • dyrektorzy i pracownicy placówek edukacyjnych, pomocy społecznej, organizacji społecznych, administracji publicznej, pracodawcy, członkowie organizacji pracowników i pracodawców;
 • podmioty z obszaru lokalnych sieci wsparcia ( Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy itp.);
 • uczniowie szkół podstawowych i średnich.

W ramach projektu zaplanowane są działania:

 • Opracowanie i opublikowanie raportu z badań „ Niepełnosprawność psychiczna i intelektualna w powiecie radomskim- pomiędzy stereotypem a rzeczywistością”. Warunki życia, potrzeby, problemy i możliwości ich rozwiązania. (III-X 2021)
 • Opracowanie i udostępnienie w wersji elektronicznej poradnika  na temat dostępnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych psychicznie (i intelektualnie) (VI-X 2021)
 • Organizacja sympozjum/seminarium „Niepełnosprawność psychiczna (i intelektualna)- pomiędzy stereotypem
  a rzeczywistością”. Osoba niepełnosprawna psychicznie (i intelektualnie) jako podmiot lokalnej polityki społecznej- lokalne sieci wsparcia”.(XII 2021)
 • Uruchomienie punktu poradniczo-doradczego dla osób z niepełnosprawnością psychiczną (i intelektualną) oraz członków ich rodzin. (V-X 2021).

W ramach tego zadania świadczone będzie poradnictwo psychologiczne, duchowe oraz na temat dostępnych form wsparcia usług społecznym m.in. możliwości uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, wystąpienia o dodatkowe świadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Ośrodka Pomocy Społecznej itp.

 • Przeprowadzone zostanie 10 pogadanek promujących wśród uczniów i kadry szkół podstawowych i średnich – zachowania służące wzmacnianiu zdrowia psychicznego, określających problemy funkcjonalne osób chorujących psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, potrzeby ich wsparcia i poszanowaniu praw.(V-X 2021)
 • Zorganizowane zostaną 2 konkursy dla uczniów szkół podstawowych i średnich : malarski „Inni, a tacy sami” oraz wiedzy „Choroba psychiczna i niepełnosprawność intelektualna- inni a tacy sami”(V-X 2021)

Spotkania odbywać się będą w Krzyżanowicach
po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

Rodzaje poradnictwa

Poradnictwo duchowe w kancelarii przy Kościele

 • ks. Paweł Bukała – tel. do kancelarii – 48 616 32 88 (w dni robocze w godzinach: 1600-1630 oraz 1800-2000)

Poradnictwo psychologiczne w DPS Krzyżanowice pok. Nr 103

 • psycholog Kinga Wójcik – tel. 796 608 421

Poradnictwo społeczno – zawodowe: w DPS Krzyżanowice pok. Nr 102

 • pracownik socjalny – Katarzyna Surdy – tel. 601 784 160

pracownik socjalny – Agnieszka Łyżwa – tel. 602 861 626


Terminy spotkań

Poradnictwo duchowe:

majgodz.czerwiecgodz.lipiecgodz.
18.05.20211000-130001.06.20211000-130006.07.20211000-1300
25.05.20211000-130008.06.20211000-130013.07.20211000-1300
27.05.20211000-140015.06.20211000-140020.07.20211000-1400
sierpieńgodz.wrzesieńgodz.październikgodz.
03.08.20211000-130014.09.20211000-130005.10.20211000-1300
10.08.20211000-130021.09.20211000-130012.10.20211000-1300
17.08.20211000-140028.09.20211000-140019.10.20211000-1400

Poradnictwo psychologiczne

Odbywać się będzie w godz. 1100-1600

majczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździernik
24.05.202121.06.202119.07.202116.08.202113.09.202111.10.2021

Poradnictwo społeczno – zawodowe

Odbywać się będzie w godz.1505-1620

majczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździernik
11.05.202101.08.202106.07.202103.08.202107.09.202105.10.2021
18.05.202108.08.202113.07.202110.08.202114.09.202112.10.2021
20.05.202115.08.202121.07.202117.08.202121.09.202119.10.2021
25.05.202121.08.202127.07.202124.08.202128.09.202126.10.2021
Ogłoszenie

Ogłoszenie

Pracownicy oraz emeryci, renciści, którzy chcą skorzystać z różnych  form dofinansowania oraz pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2021 powinni złożyć odpowiednie wnioski do pokoju nr 102.( wszelkie zmiany terminu wczasów należy zgłosić z 7 dniowym wyprzedzeniem w pokoju 102).


Termin składania wniosków do 30 kwietnia 2021 roku.

Załączniki:

DPS w Krzyżanowicach poszerzył zakres świadczonych usług!

Szanowni Państwo

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, kierując się interesem społecznym  w zakresie wyrównywania dostępu dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną do całodobowych usług opiekuńczych, poszerzył zakres świadczonych usług. Dotychczas świadczyliśmy całodobowe usługi opiekuńcze wyłącznie dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie. Na mocy Decyzji Wojewody Mazowieckiego, od 11 stycznia 2021 r., profil świadczonych przez Dom usług uległ poszerzeniu. Obecnie świadczymy usługi na rzecz kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie.

Placówka dysponuje wolnymi miejscami.

Informacja dotycząca zapobieganiu wystąpienia zakażenia koronawirusem COVID-19 w Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

W związku z tym, iż podejmujemy działania ukierunkowane na ochronę zdrowia Naszych Mieszkańców i przeciwdziałanie wystąpieniu zakażeniu wirusem COVID-19, zwracamy się z uprzejmą prośbą do osób odwiedzających, wyrażających wolę zabrania Mieszkańca na urlop oraz zainteresowanych umieszczeniem Nowego Mieszkańca w Naszym Domu o zapoznanie się i stosowanie procedur sanitarnych obowiązujących na terenie Naszego Domu (informacje w niżej wymienionych linkach;

 1. Zasady przyjęcia i odpłatności
 2. Zasady przyjęcia Nowych Mieszkańców w czasie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19
 3. Zasady odwiedzin Mieszkańców DPS Krzyżanowice w czasie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19  
 4. Zasady urlopowania Mieszkańców DPS Krzyżanowice w czasie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19   

Prosimy ponadto o zapoznanie się z informacjami na temat koronawirusa w zamieszczonych linku:  https://www.gov.pl/web/koronawirus

Skip to content